Regulamin Konkursów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na stronie www Paczka Centrum Artystyczne „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest: Paczka Centrum Artystyczne zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3

Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem zostanie umieszczona na stronie www.paczkacentrumartystyczne.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 4

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz posiadająca wszelkie prawa autorskie do przesłanych Organizatorowi materiałów (zdjęć, komentarzy itp.), zwana dalej „Uczestnikiem”.

Z Konkursu wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

§ 5

Zadanie konkursowe określone jest każdorazowo na stronie Konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszeń, jeżeli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet i/lub  strony www.paczkacentrumartystyczne.pl, błędów systemu komputerowego strony www.paczkacentrumartystyczne.pl, będących następstwem okoliczności od niego niezależnych.

Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.

Uczestnik wysyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na publikację imienia, nazwiska na stronie www.paczkacentrumartystyczne.pl .

NAGRODY W KONKURSIE

§ 6

Organizator każdorazowo przedstawi nagrody w Konkursie na stronie Konkursu.

Organizator Konkursu nie przewiduje możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród.

Informacje o przyznaniu nagrody w Konkursie zostaną opublikowane na stronie www.paczkacentrumartystyczne.pl po zakończeniu Konkursu lub na oficjalnym profilu Paczki na Facebooku.
Laureaci konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie w konkursie za pomocą korespondencji elektronicznej.

Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia i został Laureatem nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagrody w czasie trwania Konkursu na
inną, bez podawania przyczyn dokonanych zmian jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

§ 7

Ocena prac
Oceną prac konkursowych zajmuje się Jury, w którego skład wchodzą członkowie Paczki i/lub reprezentanci Partnera Konkursu.

W przypadku braku danych pozwalających na zidentyfikowanie zgłaszającego, (imię i nazwisko) Organizator zastrzega sobie prawo do niewzięcia pod uwagę przesłanej pracy.

Uczestnik, który dokonał poprawnego Zgłoszenia, może wygrać tylko jedną Nagrodę.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata Organizator może żądać zwrotu nagrody rzeczowej.

Organizator Konkursu oraz Jury mają prawo dokonać cenzury wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych oraz usunięcia ich z systemu bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione w szczególności w przypadkach naruszenia przez Uczestnika uzasadnionych interesów Organizatora lub łamania regulaminu Konkursu.

Uczestnik Konkursu utraci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli: 
– nie dopełni w terminie któregoś z warunków niniejszego Regulaminu;
– lub z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody;
– lub odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania Nagrody.

Uczestnik, który został pozytywnie zweryfikowany i uzyskał prawo do nagrody, zwany jest Laureatem.

OGŁASZANIE WYNIKÓW KONKURSU I WYDAWANIE NAGRÓD

§ 8

Podmiotem wydającym nagrodę jest Organizator oraz Partner.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród za pomocą korespondencji elektronicznej z informacją o wygranej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez właściciela strony  PACZKA Centrum Artystyczne z siedzibą przy ul. Zgierskiej 42A Łódź dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

Wszelkie spory wynikające z tytułu zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przed Sąd Rejonowy odpowiedni dla miejsca rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej PACZKA Centrum Artystyczne z siedzibą przy ul. Zgierskiej 42A Łódź będącego właścicielem strony www.paczkacentrumartystyczne.pl, w tym przypadku miasta Łodzi.

Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.paczkacentrumartystyczne.pl/regulamin-konkursow/

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym www.paczkacentrumartystyczne.pl/regulamin-konkursow/

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem operatorów serwisów internetowych innych podmiotów trzecich, na których działania lub zaniechania Organizator nie ma wpływu.
Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za okoliczności leżące po stronie Uczestników.
Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Promocji jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.