REGULAMIN – PACZKA CENTRUM ARTYSTYCZNE

 

Założycielem i właścicielem PACZKI jest:
Agnieszka Cygan
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
PACZKA CENTRUM ARTYSTYCZNE (PCA)
z siedzibą w ŁODZI przy ul. Zgierskiej 42A , NIP: 6272646564.

1. Uczestnictwo w zajęciach

 

1.1 Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w Paczka Centrum Artystycznym jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy prawnych opiekunów, których zgoda na uczestnictwo niepełnoletnich jest obowiązkowa..

1.2 Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.

1.3 Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji PCA w celu potwierdzenia swojej obecności na liście, weryfikacji płatności i okazania (odpowiednio) karnetu upoważniającego do udziału w zajęciach (typy karnetów CZWÓRKA, STANDARD, PACZKOWICZ, RODZINNY MINI, RODZINNY MAXI, TOWARZYSKI DLA PAR, SENIOR- lista może zostać poszerzona o dodatkowe typy karnetów).

1.4Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach lub nie posiadają ważnego karnetu, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzyszące i osoby trzecie z pracowników PCA nie mają prawa przebywać na sali tanecznej.

1.5 Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. regulaminu.

1.6 Liczba osób w grupach jest ograniczona.

1.7 Zajęcia odbywają się od określonej ilości osób na sali.

1.8 Uczestnik lub opiekun, zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w zajęciach smsowo lub telefonicznie, dzień przed planowaną lekcją, do godz. 18:00. Jeżeli PCA nie otrzyma potwierdzenia udziału w zajęciach, uznaje się, że uczeń nie wyraża chęci w uczestnictwu, skutkuje to nieobecnością nieusprawiedliwioną, która obciąża karnet.

1.9 W przypadku kiedy nie zbierze się odpowiednia grupa uczestników na zajęcia, PCA poinformuje smsowo lub telefonicznie o odwołaniu zajęć dzień przed zajęciami (w godzinach między 19 a 22:00).Osoby, które wyraziły chęć udziału w lekcji, jednak dostały informacje o odwołaniu zajęć, nie będą obciążone finansowo, a karnet ulega wydłużeniu.

1.10 Uczestnik, raz w miesiącu może poprosić o przedłużenie karnetu, ze względu na nieobecność usprawiedliwioną. Aby nieobecność była uznana za usprawiedliwioną, musi być zgłoszona dzień przed zajęciami. Nieobecność zgłoszona w dniu zajęć obciąża karnet uczestnika.

1.11 Karnety są ważne przez 4 lub 8 tygodni (w zależności od zakupionego karnetu) od dnia zakupu karnetu, który widnieje na karnecie.

1.12 Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

1.13 Uczestnik zajęć z uwagi na bezpieczeństwo nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii – pierścionki, bransoletki, piercing itp.

1.14 Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

1.15 Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć wszystkich uczestników Instruktor ma prawo do niewpuszczenia na salę osób spóźniających się co jest traktowane jako nieobecność z winy uczestnika.

1.16 Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli osoba nie przestrzega regulaminu zajęć, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie regulamin. Osoba wykluczona z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia gdyż okoliczność tą traktuje się jako nieobecność zaiwnioną przez uczestnika.

1.17 Paczka Centrum Artystyczne ma możliwość odwołania zajęć, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne dbając przede wszystkim o poziom merytoryczny zajęć.

2. Płatności/ Karnety

Uczestnikami zajęć i kursów, mogą być jedynie osoby, które są posiadaczem ważnego karnetu lub opłaciły wstęp na zajęcia. Paczka Centrum Artystyczne zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w lokalu, na facebooku oraz na stronie internetowej www.paczkacentrumartystyczne.pl. Wstęp na zajęcia umożliwiają:

2.1. Karnety:

 • karnet CZWÓRKA -na 4 h zajęć,ważny cztery tygodnie
 • karnet STANDARD- 8 h zajęć, ważny cztery tygodnie
 • karnet PACZKOWICZ- 12 h zajęć, ważny cztery tygodnie
 • karnet rodzinny Mini- 8 h zajęć, ważny cztery tygodnie
 • karnet rodzinny MAXI- 16 h zajęć, ważny osiem tygodni
 • karnet TOWARZYSKI DLA PAR- 4 h zajęć tańca towarzyskiego, ważny cztery tygodnie
 • karnet SENIOR- 4 h zajęć, ważny cztery tygodnie

2.2. Karty rabatowe:

 • karta Młodzi w Łodzi- uprawnia do rabatu 20% na karnety Standard i Paczkowicz

2.3. Jednorazowa wejściówka:

Istnieje możliwość kupienia biletu jednorazowego na wybrane zajęcia, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na salach. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z aktualnymi karnetami.

Wszelkie opłaty można dokonać:

 • gotówką w siedzibie Paczki w Łodzi na ul Zgierskiej 42A w godzinach otwarcia placówki
 • przelewem, dokonując zakupu online w sklepie internetowym na stronie: https://paczkacentrumartystyczne.pl/sklep

Dostępne opcje płatności przelewem:

 • przelew tradycyjny na wskazane konto (za potwierdzeniem przelewu)
 • szybki przelew bezpośredni za pomocą platformy Przelewy24.pl obsługującej wszystkie banki w Polsce.

Przedmiotem prowadzonych akcji promocyjnych i konkursów mogą być karnety lub jednorazowe wejścia.

3. Sprzedaż karnetów za pomocą sklepu internetowego

3.1 Sklep jest prowadzony pod adresem https://paczkacentrumartystyczne.pl/sklep

3.2 PCA zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnych akcji promocyjnych poprzez sprzedaż elektroniczną stosując rabaty i ceny promocyjne.

3.3 PCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych i czasowych w zakresie prowadzenia promocji.

3.4 Za zakupy w sklepie internetowym klient może zapłacić gotówką w siedzibie PCA przy odbiorze karnetu, wykonując przelew tradycyjny.

3.5 Za zakupy w sklepie internetowym klient może zapłacić poprzez płatności elektroniczne za pomocą modułu Przelewy24, zintegrowanego ze sklepem Paczki

3.6 Odbiór zakupionego przez internet karnetu może nastąpić wyłącznie osobiście w siedzibie Paczki w Łodzi na ul Zgierskiej 42A, na podstawie okazania numeru zamówienia, który kupujący otrzyma drogą mailową po sfinalizowaniu transakcji w sklepie internetowym pod adresem https://paczkacentrumartystyczne.pl/sklep

3.7 Czas na odbiór karnetu wygranego w konkursie lub kupionego w cenie promocyjnej – 1 miesiąc od potwierdzenia wygranej lub zakupu.

3.8 Czas na odbiór karnetu zakupionego w cenie regularnej – 3 miesiące od daty zakupu

4. Reklamacje i zwroty

Z dokonanego zakupu możesz zrezygnować zgodnie z podanymi niżej zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

4.1 Z zastrzeżeniem pkt 4.2-4.3 niniejszych zasad zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni (lub więcej dni jeśli na stronie oferty podano dłuższy termin) od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny.

4.2 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4.3 W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez sprzedawcę o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.

4.4 Jeśli zamówienie jest realizowane w formie jednego zakupu, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

4.5 W przypadku zakupu wielu towarów, które są kupowane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.

4.6 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia emailem na adres: biuro@paczkacentrumartystyczne.pl, lub pocztą na adres: Paczka Centrum Artystyczne, Łódź, ul Zgierska 42A

4.7 Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: paczkacentrumartystyczne@gmail.com, lub pocztą: Paczka Centrum Artystyczne, Łódź, ul Zgierska 42A. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.

5. Bezpieczeństwo

5.1 Za mienie wartościowe uczestników zajęć nie zgłoszone do depozytu Paczka Centrum Artystyczne nie ponosi odpowiedzialności.

5.2 Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora.

5.3 Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

5.4 Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

5.5 Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba że instruktor potwierdzi że uczestnik zajęć może daną figurę wykonać.

5.6 Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, każdorazowe uczestnictwo w zajęciach traktuje się jako oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zajęciach.

5.7 Paczka Centrum Artystyczne nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach powstałych w wyniku wykonania czynności w sposób inny niż wskazany przez Instruktora.

5.8 Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.

5.9 Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.

5.10 Osoby przebywająca na terenie Paczka Centrum Artystyczne zobowiązane są do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących w tym dot. bezpieczeństwa oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczestników zajęć.

5.11 Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Paczce.

5.12 Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
5.13 Na terenie Paczka Centrum Artystyczne obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

6. WIZERUNEK i przetwarzanie danych

6.1 Uczestnik oświadcza i potwierdza, że podane podczas rejestracji w PCA są prawdziwe,

6.2 Niezbędne do realizacji umowy jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji umowy wg poniższego wzoru. Uznaje się, że zakup karnetu, jednorazowego wstępu czy uczestnictwo w zajęciach na podstawie innych kart wstępu jest jednocześnie zgodą na poniższe:

Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych PCA, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnik oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6.3 Treść oświadczenia musi zostać potwierdzona własnoręcznym podpisem przy pierwszym odbiorze karnetu bądź innego potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach.

6.4 Dodatkowo uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych:

Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych PCA, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych.

Uczestnik zajęć / Opiekun uczestnika zajęć oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6.5 W recepcji znajdują się oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystywaniu Państwa wizerunku. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem i podpisaniem w momencie zapisania się na zajęcia/zakupu karnetu.